(ఉ. సాంబశివరావు) ఉ.సా
ఉస్మానియా పూర్వ విద్యార్థి మారోజు వీరన్న స్తూప పరిరక్షణకోసం రాష్ట్రస్థాయి విద్యార్థి ఉద్యమం