ప్రొ. ఖాసిం – విప్లవ రచయితల సంఘం,

Withdraw false Cases on OU Student Leader – Kota Srinivas & on Prof. Surepally Sujatha Bahujan Resisitance Forum (BRF) Convener,

నయా నిజాం సర్కార్ గా మారిన తె.రా.స. ప్రభుత్వం

Pressmeet of ‘’Telangana Democratic Forum – TDF’’

Pressmeet, Hyderguda Pressclub, 16 Aug 2018, Desidisa News