కందికట్కూరు దళితుల హత్యలపై బహుజనుల ప్రతిఘటన పోరాటం, రాజన్న సిరిసిల్ల, 12 jun 2018, Desidisa News Part V