128 వ అంబేద్కర్ వర్దంతి సందర్బంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూల్చివేయడం మా ఆత్మగౌరవానికి అభంగం చేయడమే

రాజ్యంగా నిర్మాత భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 128వ జయంతి ఉత్సవాలు.
రాజ్యాంగం రాసిన చేతులతోనే రాజ్యాధికారం సాధిస్తాం, మహానియుడిని స్మరించుకుందాం.
జయంతి ఉత్సవాలు విజయవంతం చేద్దాం.
Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply