సుశ్రుత-దేవర్ష్ ల ఆశయాన్నిబ్రతికి ఉన్నప్పుడు తిర్చలేకపోయినా పోరాడి ఎప్పుడున్ సాధించుకున్నాం

(Usaa-U.Samabasiva rao), Coordinator – BRF,

మా నియోజకవర్గం మా ఓటు మా సమస్య,
మా దళిత నియోజకవర్గంమా దళితుల ఓట్లు మా దళిత సమస్య.
ఈ నినాదంతో సుశ్రుత దేవర్ష్ న్యాయపోరాట సాంఘిభావ కమిటీ ఎలక్షన్ క్యాంపియన్ వరంగా ఎం.పి (SC) నియోజక వర్గం.

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply