సాక్షాదారాలతో పుల్లయ్యకు ఉరిశిక్ష పడేవరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తాం I Desidisa News

(Usaa-U.Samabasiva rao), Coordinator – BRF,

మా నియోజకవర్గం మా ఓటు మా సమస్య,
మా దళిత నియోజకవర్గంమా దళితుల ఓట్లు మా దళిత సమస్య.
ఈ నినాదంతో సుశ్రుత దేవర్ష్ న్యాయపోరాట సాంఘిభావ కమిటీ ఎలక్షన్ క్యాంపియన్ వరంగా ఎం.పి నియోజక వర్గం.

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply