మహాత్మా జోతిరావు ఫూలే జయంతి సందర్బంగా ఫూలే విగ్రహం వద్ద నివాళులు అర్పిస్తున బహుజన సంఘాలు

At Phule Statue – Amberpet, Bahujana Intellectuals.

Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply