ఓట్ల కోసం వచ్చే రాజకీయ నాయకులను నిలదీయండి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సాధిద్దాం,

Desidisa News I Hyderabad.

For more videos Subscribe our Channel Desidisa News

Follow us on Youtube ”Desidisa News”