ప్రభుత్వం ఫూలే నాలెడ్జ్ సెంటర్ స్తాపించి ఎస్సి-ఎస్టీ-బిస్ ఐక్యతాను ఏకం చేయాలి I Desidisa News

Jajula Srinivas Goud,

Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply