కులాంతర వివాహాలను సహించలేని కుల దురహంకార హత్యలు దాడులు,
మరో ప్రేమ జంటపై దారుణ హత్యా యత్నం,