దళిత బహుజనుల హక్కులను కాలరాయడం కోసం పరభుత్వం పన్నుతున్న పన్నగమే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్నిద్వంసం చేయడం

Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply