తెలుగు సినీ రంగంలో కామందుల ఉచ్చులో యాక్టర్లు చెప్పుకున్న జీవిత సత్యాలు