తెలంగాణ రచయితల వేదిక రాష్ట్ర మహాసభలు 18 నవంబర్ 2018, సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం,

Desidisa News I Hyderabad,

For more videos Subscribe our Channel Desidisa News,

Follow us on Youtube ”Desidisa News”.