దేశిదిశ ఇష్టాగోష్టి I Desidisa Studio,

Usaa (U. Sambasiva rao), Chairmen – Bahula Bahujan Samithi,

Prof. Sujatha Surepally,

Prof. K. Srinivasulu,

Desidisa Studio I Hyderabad.

For more videos Subscribe our channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”