గొర్లు, బర్లు పంచి ప్రజల్ని బిచ్చగాల్లను చేసే బదులు భోములు పంచితే వాళ్ల బ్రతుకులు వాళ్ళే బ్రతుకుతారు,

ఓట్ల కోసం వచ్చే రాజకీయ నాయకులను నిలదీయండి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సాధిద్దాం.

Desidisa News I Hyderabad.

For more videos Subscribe our Channel Desidisa News

Follow us on Youtube ”Desidisa News”