కులాంతర వివాహలవల్ల జెనిటిక్స్ ప్రభావం శాశ్వతంగా నిర్మూలించవచ్చు I Desidisa News I

Dr. Om Prakesh,

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply