కులరహిత సమాజంకోసం కులాంతర వివాహం చేసుకొని పోరాడి కొడుకుతో సహా సజీవదహనం అయ్యింది

Prof. Laxman – CLC,

Subscribe

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply