కామ దహనం రోజు ధర్నాచౌక్ వద్ద కుల దహనం, కుల నిర్ములన సంఘం I 20 Dec 2018 I Desidisa News

కులం (CASTE) దహనం కుల నిర్మూలన సంఘం,

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply