అన్నీ పార్టీలు ఎన్నికల మనిఫిస్టోలో ప్రణయ్ (కులాంతర వివాహ పరిరక్షణ) చట్టం చేస్తామని హామీ ఇవ్వాలి.