ఒక యోధుని యాదిలో కరుణానిధి సంతాప సభ I గుంటూరు లక్ష్మినర్సయ్య I Desidisa News I 12 August 2018

Guntur Laxminarsaiah – Socio Literary Critique, (సామజిక సాహిత్య విమర్శకుడు, విశ్లేషకుడు)
ఒక యోధుని యాదిలో కరుణానిధి సంతాప సభ I I Desidisa News I 12 August 2018 I సుందరయ్య విజ్ఞానకేంద్రం I బాగ్లింగంపల్లి I హైదరాబాద్

Leave a Reply