అంబేద్కర జయంతి ముందే ధ్వంసం చేసి చెత్తకుప్పలో పడేసారు ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్షమే

Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply